Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III

Get access Subject: Classical Studies
Edited by: Felix Jacoby

The monumental series Die Fragmente der Griechischen Historiker contains the critical edition of 856 Greek historians whose work is preserved incompletely, i.e. in fragments. Felix Jacoby collected these fragments and edited them, adding biographical testimonies and extensive commentaries on many of them.

Subscriptions:
see brill.com

P. Aelius) Phlegon von Tralles (257)

(18,407 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 257 T 1BNJ Suid. s. Φλέγων Τραλλιανός · ἀπελεύθερος τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαρος1(οἱ δὲ ᾽Αδριανοῦ φασίν)· ἱστορικός. ἔγραψεν ᾽Ολυμπιάδας ἐν βιβλίοις ις —2ἔστι δὲ μέχρι τῆς σκθ ὀλυμπιάδος (137—140p) τὰ πραχθέντα πανταχοῦ· τὰ δὲ αὐτὰ ἐν βιβλίοις η ̅· ῎Εκφρασιν Σικελίας· Περὶ μακροβίων καὶ θαυμα-34σίων· Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν βιβλία γ ̅· Περὶ τῶν ἐν ῾Ρώμηι τόπων καὶ ὧν ἐπικέκληνται ὀνομάτων· ᾽Επιτομὴν ᾽Ολυμπιονικῶν ἐν βιβλίοις β ̅· καὶ ἄλλα.   FGrH 257 T 2BNJ Script. Hist. Aug. X 20, 1: legisse me apud Aelium Maurum Phle-5 gontis Hadriani libertum memini.   FGrH 257 T 3BNJ Phot. Bibl. 9…

Paion von Amathus (757)

(227 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 757 F 1BNJHesych. s.v. ᾽Αφρόδιτος · Θεόφραστος (IV) μὲν τὸν ῾Ερμαφρό- διτόν φησιν, ὁ δὲ τὰ περὶ ᾽Αμαθοῦντα γεγραφὼς Παίων εἰς ἄνδρα τὴν θεὸν1ἐσχηματίσθαι ἐν Κύπρωι λέγει.   FGrH 757 F 2BNJPlutarch. Thes. 20: πολλοὶ δὲ λόγοι καὶ περὶ τούτωνἔτι λέγονται καὶ περὶ τῆς ᾽Αριάδνης, οὐδὲν ὁμολογούμενον ἔχοντες...... (3) ἴδιον δέ τινα περὶ τούτων λόγον ἐκδέδωκε Παίων ὁ ᾽Αμα- θούσιος. (4) τὸν γὰρ Θησέα φησὶν ὑπὸ χειμῶνος εἰς Κύπρον ἐξενεχθέντα, καὶ τὴν ᾽Αριάδνην ἔγκυον ἔχοντα, φαύλως δὲ διακειμένην ὑπὸ τοῦ σάλου καὶ δυσφοροῦσαν, ἐκβιβάσαι μόνην, αὐτὸν δὲ τῶι πλοίωι βοηθοῦντα πάλιν εἰς τὸπέλ…

Palaiphatos (44)

(3,215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der für menschen nicht vorkommende name ist pseudonym (Schol. Od. τ 163 παλαιφάτου παλαιὰ φατιζομένης . Suid. s. v); die scheidung der homonyme Τ 1—4 wertlos (v. Gutschmid in Flachs Hesych. Miles. p. 159). von den werken ist Περὶ ἀπίστων im auszug erhalten (s. zu T 4), die Τρωικά aus den fragmenten einigermaßen kenntlich: F 2—4 erinnern an Herodors art (bes. 31 F 2); die aus ihnen (vgl. F 1) stammende schwindelei mit dem uralten Athener an Hegesianax (I 45). P steht zeitlich zwischen beiden. da Demetrios von Skepsis ihn neben Hekataios und Menekrates zitiert (F 4.…

Palaiphatos der Aegypter (660)

(241 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 660 T 1BNJ Suda s.v. Παλαίφατος Αἰγύπτιος [[ἢ ᾽Αθηναῖος]] · γραμ-12ματικός. Αἰγυπτιακὴν θεολογίαν· [[Μυθικῶν βιβλίον α ̅ · Λύσεις τῶν μυθικῶς εἰρη μένων]]· ῾Υποθέσεις εἰς Σιμωνίδην· [[Τρωικά (44 F 1—6), ἅ τινες εἰς τὸν ᾽Αθηναῖον, τινὲς δὲ εἰς τὸν Πάριον ἀνήνεγκαν. ἔγραψε καὶ ἱστορίαν ἰδίαν]].   FGrH 660 F *1BNJMalalas Chronogr. p. 24, 2 Bonn: (Manetho 609 F 5) ὁ δὲ αὐτὸς ῞Ηλιος, ὁ υἱὸς ῾Ηφαίστου, ἦν φιλότιμος δυνατός, ὅστις ἐδιδάχθη ὑπό τινος, ὡς γυνή τις Αἰγυπτία3τῶν ἐν εὐπορίαι καὶ ἀξίαι οὐσῶν παρ᾽ αὐτοῖς ἐρῶσά τινος ἐμοιχεύετο ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ4ἀκούσας ὁ ῞Ηλιος ἐζήτησεν αὐτῆν π…

Palladios von Methone (837)

(86 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 837 T 1BNJ Suda s.v. Παλλάδιος Παλλαδίου Μεθωναῖος · σοφιστής. γέγονε δὲ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως. Περὶ τῶν παρὰ ῾Ρωμαίοις ἑορτῶν· Δια λέξεις· Λόγους διαφόρους· ᾽Ολυμπιακόν· Πανηγυρικόν· Δικανικόν.   FGrH 837 T 2BNJ Phot. Bibl. 132/5 p. 97 a 23: ἀνεγνώσθησαν Παλλαδίου σοφιστοῦ Μελέται διάφοροι καὶ ᾽Αφθονίου καὶ Εὐσεβίου σοφιστοῦ καὶ Μαξίμου σοφιστοῦ ᾽Αλεξανδρέως. ἀλλὰ τῶν ἄλλων ὁ Παλλάδιος κατὰ πᾶσαν ἀρετὴν τὴν ἐν λόγοις ἐπὶ πλεῖστον διενήνοχεν. Jacoby, Felix (Berlin)

Pamprepios von Panopolis (749)

(65 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 749 T 1BNJ Suda s.v. Παμπρέπιος Πανοπολίτης · ἐπῶν ποιητής, ἀκμάσας κατὰ1Ζήνωνα τὸν βασιλέα (474/91). ἔγραψεν ᾽Ετυμολογιῶν ἀπόδοσιν. ᾽Ισαυρικὰ καταλογάδην.2 Notes^ back to text1. ἐκ Πανὸς ὁρμώμενος τῆς ἐν Αἰγύπτωι Suda Π 137 p. 15, 3 Adler (̣ Damaskios) Θηβαῖος τῶν κατὰ τὴν Αἴγυπτον ebd. p. 13, 29 (̣ Malchos)^ back to text2. ᾽Ετ. ἀπ. καταλογάδην· ᾽Ισαυρικά BernhardyJacoby, Felix (Berlin)

Pankrates (625)

(190 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 625 T 1BNJ Athen. 15, 21 p. 677 D-F: καὶ Παγκράτης τις τῶν ἐπιχωρίων ποιητής, ὃν καὶ ἡμεῖς ἔγνωμεν, ᾽Αδριανῶι τῶι αὐτοκράτορι ἐπιδημήσαντι τῆι ᾽Αλεξανδρείαι μετὰπολλῆς τερατείας ἐπέδειξεν τὸν ῥοδίζοντα λωτόν, φάσκων αὐτὸν δεῖν καλεῖν ᾽Αντινόειον,1ἀναπεμφθέντα ὑπὸ τῆς Γῆς, ὅτε τὸ αἷμα ἐδέξατο τοῦ Μαυρουσίου λέοντος, ὃν κατὰ τὴν πλησίον τῆι ᾽Αλεξανδρείαι Λιβύην ἐν κυνηγίωι καταβεβλήκει ὁ ᾽Αδριανός, μέγα χρῆμα ὄντα καὶ πολλῶι χρόνωι κατανεμηθέντα πᾶσαν τὴν Λιβύην, ἧς καὶ πολλὰ ἀοίκητα ἐπε ποιήκει οὗτος ὁ λέων. ἡσθεὶς οὖν ἐπὶ τῆι τῆς ἐννοίας εὑρέσει καὶ καινότητι τὴν ἐν Μουσῶν2αὐτ…

(P. Anteius) Antiochos von Aigai (747)

(451 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 747 T 1BNJ Philostrat. Vit. Soph. 2,4: ᾽Αντίοχον δὲ τὸν σοφιστὴν αἱ Κιλίκων Αἰγαὶ ἥνεγκαν οὔτω τι εὐπατρίδην, ὡς νῦν ἔτι τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ γένος ὑπάτους εἶναι ..... ἀκροα τὴς ὁ ᾽Αντίοχος ἐν παισὶ μὲν Δαρδάνου τοῦ ᾽Ασσυρίου, προιὼν δὲ ἐς τὰ μειράκια Διο νυσίου ἐγένετο τοῦ Μιλησίου, κατέχοντος ἥδη τὴν ᾽Εφεσίων ..... ἄριστα δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν Κρητῶν ἀπολελόγηται τῶν κρινομένων ἐπὶ τῶι τοῦ Διὸς σήματι, φυσιολογίαι τε καὶ θεολογίαι πάσηι ἐναγωνισάμενος λαμπρῶς. τὰς μὲν οὖν μελέτας αὐτοσχεδίους ἐποιεῖτο, ἔμελε δὲ αὐτῶι καὶ φροντισμάτων, ὡς ἕτερά τε δηλοῖ τῶν ἐκείνου καὶ μάλιστα ἡ ἱ…

Panyassis von Halikarnass (440)

(67 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 440 T 1BNJ Suda s. v. Πανύασις · .... ἔγραψε δὲ καὶ ῾Ηρακλειάδα ἐν βιβλίοις ιδ, εἰς ἔπη1θ ̣̅ · ᾽Ιωνικὰ ἐν πενταμέτρωι (ἔστι δὲ τὰ περὶ Κόδρον καὶ Νηλέα καὶ τὰς ᾽Ιωνικὰς ἀποικίας),2εἰς ἔπη ζ ̣̅. Notes^ back to text1. ιδ εἰς ΑΜ τέσσαρσιν ὡς G^ back to text2. ἔστι AM ἔτι GM γρ κόδρου καὶ νηλέως GJacoby, Felix (Berlin)

Papyrus-Fragmente aus der Griechischen Geschichte. (105)

(3,215 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Beiseite gelassen ist ganz dürftiges und ganz unsicheres: P. Ryland 30; 31 (s. Arch. f. Pap.-Forsch. VI 246); P. Ox. II 302 (zu Theopomp. 115 F 7); III 441 (s. III? v. 20 Φιλίππου . kaum historisch); 444 (s. II. Philippos, Makedonen, μισθοφόροι, πολέμιοι kommen vor; v. 3 wird Π] αιόνων, v. 4 ἱπ] πέας zu ergänzen sein); IV 679 (s. I a. Chr. oberteil zweier kolumnen, wie es scheint, einer Alexandergeschichte: I 1—4 * ων ῾Ελληνικῶν | [......] ν ἐγ Κιλικί|[ αι ἀπεστ] αλμένον ὑπ᾿ ᾿Αλε[ ξάν- δρου ὕσ] τερον); 680 (s. III: Κιλίκων, ᾿Αττικῆς, ᾿Αθηναίους, Σόλους ); 681 (s. II? Τριβάλλων, Παιόν…

Parthax (825)

(216 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 825 F 1BNJHerodian. Π. μον. λέξ. p. 19, 9: ἔστιν ῍Ις τῆς ᾽Ιταλίας, ὡς 1 Πάρθαξ ἐν τῶι β ̅ τῶν ᾽Ιταλικῶν· «ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν2Ποσειδωνίαν ὁ ῾Ηρακλῆς — ἔστι δὲ ποταμὸς ῍Ις καλούμενος3μέγας».   FGrH 825 F 2BNJ * Et. Gen. (Et. M. p. 544, 30) s.v. Κυλίστανος · ποταμὸς ᾽Ιταλίας.45Πάρθαξ δὲ ** τὸ πρῶτον ἐκαλεῖτο, διὰ δὲ τὸ τὸν ῾Ηρακλέα φονεῦσαι δράκοντά6τινα ὑπερμεγέθη καὶ κυλισθῆναι εἰς αὐτὸν Κυλίστανος ἐκλήθη. 7   FGrH 825 F 3BNJ* Eust. Hom. Il.Ι 48 p. 734, 48: κατὰ γὰρ τὸν ᾽Αλεξανδρέα ῾Ηρα- κλείδην … ἐλέθω ἔλευθος καὶ πλεονασμῶι τοῦ κ ̅ κέλευθος, ὧι λόγωι καὶ τὴν Αὐλωνίαν Πάρθαξ Καυλωνίαν φησ…

Patrokles (712)

(2,202 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 712 T 1BNJ Diodor. 19, 100, 5 (a. 312/1): ὁ μὲν οὖν Δημήτριος (Poliorketes) ὁρμήσας ἐκ Δαμασκοῦ τῆς Συρίας τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐπετέλει μετὰ σπουδῆς, ὁ δὲ καθεσταμένος ὑπὸ Σελεύκου τῆς Βαβυλωνίας στρατηγὸς Πατρο κλῆς πυθόμενος περὶ Μεσοποταμίαν εἶναι τοὺς πολεμίους ὑπομεῖναι μὲν τὴν ἔφοδον αὐτῶν οὐκ ἐτόλμησεν, ὀλίγους ἔχων περὶ αὑτόν, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἄλλοις προσέταξεν ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν, καὶ τοὺς μὲν αὐτῶν διαβάντας τὸν Εὐφράτην φυγεῖν εἰς τὴν ἔρημον, τοὺς δὲ1περάσαντας τὸν Τίγριν ἀπελθεῖν εἰς τὴν Σουσιανὴν πρὸς Εὐτελῆ καὶ τὴν ᾽Ερυθρὰν θά-2λατταν, (6) αὐτὸς δὲ μεθ᾽ ὧν εἶ…

Pausanias der Lakone (592)

(191 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Pausanias gehört wohl erst in die Kaiserzeit, da er bei Didymos nicht vorkommt, dem die Λακωνικά und Περὶ ἑορτῶν material geboten hätten. Die zahlreichen werke passen schliesslich alle für einen ‘sophisten’, und der späte autor braucht nicht gebürtiger Lakone gewesen zu sein. Aber die Suda unterscheidet zwis…

Pausanias von (Damaskos O.) Antiocheia (854)

(2,339 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 854 T 1BNJ Konstant. Porph. De Them. 1 p. 17: τὸ θέμα τὸ καλούμενον ᾽Αρμε νιακὸν οὐ κύριον ἔχει τὸ ὄνομα, οὐδὲ ἀρχαία τίς ἐστιν ἡ τούτου προσηγορία .... δοκῶδὲ εἰπεῖν ὅτι ἐπὶ ῾Ηρακλείου τοῦ βασιλέως (610/41) καὶ τῶν κάτω χρόνων τὴν τοιαύτην προσηγορίαν ἐκληρονόμησεν· οὄτε γὰρ Στράβων ὁ γεωγράφος τῆς τοιαύτης ὀνομασίας ἐμνήσθη … οὄτε Μένιππος ὁ τοὺς σταδιασμο…

Paxamos (377)

(343 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hauptwerk offenbar das an erster stelle genannte lexikon der koch- kunst, angeführt von Pollux 6, 70f. in einem katalog von ὀψοποιικὰ συγγράμματα und citirt von Athen. 9, 19 p. 376 D. 1). Nach seinem ver- fasser heisst ein zwieback παξαμᾶς, παξαμάδιον, oder παξαμάτιον2). Es folgen zwei alphabetische reihen, deren zweite vermutlich werke enthält, die einem anderen (pseudonymen?) P. gehören: die Βαφικά werden anscheinend nicht zitiert, die Γεωργικά vielfach in den Geoponika, und hier in sehr gemischter gesellschaft, zusammen mit Zoroaster, (Fronto), Damegeron 3). Ve…

P. Cornelius Scipio (811)

(95 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 811 T 1BNJ Livius 40, 42, 13 (a. 180a): et augur Sp. Postumius Albinus decessit; in locum eius P. Scipionem, filium Africani, augures cooptarunt.   FGrH 811 T 2BNJ Cicero Brut. 77: ipsum Scipionem (scil. superiorem Africanum) accepimus non infantem fuisse. filius quidem eius, is qui hunc minorem Scipionem a Paullo adoptavit, si corpore valuisset, in primis habitus esset disertus: indicant cum oratiunculae tum historia quaedam Graeca scripta dulcissime . — Cato mai. 35; Vell. Paterc. 1, 10, 3. Jacoby, Felix (Berlin)

P. Cornelius Scipio Africanus Maior (232)

(1,442 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der brief ist eine form der autobiographischen darstellung, die allmählich häufiger und bewußter autobiographisch wird (s. noch Julians brief …

P. Cornelius Scipio Nasica Corculum (233)

(870 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nissen Krit. Untersuch. 267f.; 300; Soltau Herm. XXXI 1896, 155; Peter HRRell2 I p. CXIX; E Meyer Sbr. Berl. Ak. 1909, 780. das vorbild des großen Scipio ist deutlich; als adressaten vermutet Soltau Massinissa. benutzung bei Polybios nicht ganz sicher, bei Plu- tarch indirekt (vermittler Juba? Soltau 158). viel mehr als das unter seinem namen angeführte wird N nicht gehören; in c. 17 setzt das aus ihm genommene vielleicht noch etwas früher ein (Plutarch hat drei berichte nebeneinand…

Peisandros (16)

(2,869 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Fragwürdige erscheinung. der name häufig, aber hier wohl pseudonym nach dem in hellenistischer zeit hochberühmten Kamirenser, dem außer einer Heraklee eine reihe anderer epen zugeschrieben wurden (Suid. s. Π. Πείσωνος ). seinen namen trug der Κύκλος , dem Vergil die ᾿Ιλίου ἅλωσις entnommen haben soll (auch Schol. Dan. Verg. A II 211 hos dracones Lysimachuscurifin et periboeam dicit; filios vero Laocoontis Ethronem et Melanthum Thessandrus dicit ist eher P als Alexander Polyhistor herzustellen): Macrob. s. V 2, 4 dicturumne me putatis ea quae vulgo nota sunt, quod…

Peisistratos von Lipara (574)

(41 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 574 F 1BNJSchol. Apoll. Rhod. 4, 786/7: Πλαγκταὶ πέτραι ἐν τῶι Πορθμῶι εἰσιν, ὡς Τίμαιος (566 F 86) καὶ Πεισίστρατος ὁ Λιπαραῖος. Jac…
▲   Back to top   ▲