Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III

Get access Subject: Classical Studies
Edited by: Felix Jacoby

The monumental series Die Fragmente der Griechischen Historiker contains the critical edition of 856 Greek historians whose work is preserved incompletely, i.e. in fragments. Felix Jacoby collected these fragments and edited them, adding biographical testimonies and extensive commentaries on many of them.

Subscriptions:
see brill.com

Menandros von Ephesos (Pergamon) (783)

(2,959 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 783 T 1aBNJ Suda s.v. ᾽Ερατοσθένης · … μαθητὴν ἐπίσημον καταλιπὼν ᾽Αριστοφάνην τὸν Βυζάντιον, οὗ πάλιν ᾽Αρίσταρχος μαθητής. μαθηταὶ δὲ αὐτοῦ Μνασέας1καὶ Μένανδρος καὶ ῎Αριστις.   FGrH 783 T 1bBNJ Suda s.v. ῎Ιστρος (334 T 1)· Μενάνδρου † ῎Ιστρου …2Καλλιμάχου δοῦλος καὶ γνώριμος.   FGrH 783 T 2aBNJ Tertullian. Apol. 19, 5-6: 794 F 5c.   FGrH 783 T 2bBNJ Expositio Tot. Mundi 2 (Geogr.Lat. Min. p. 104f. Riese): … post hunc (scil. Moysen) de provinciis et temporibus sequentia dixit Berosus Chaldaeorum philosophus (680), cuius litteras secuti sunt Manethon Aegyptius propheta (609) et Apo…

Menekles von Barka (270)

(3,132 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Trotz der häufigkeit des namens ist es hier einmal wahrscheinlicher die 4 bücher dem gleichen verfasser zu geben, statt die ‘Libyschen Ge- schichten’ (Susemihl Gr.L. 2, 391) der das buch über Athen (Hans- lick RE XV 796 nr. 1—2; urteilslos und ohne literaturkenntnis) abzu- trennen. einem Barkaier (F 9) wird man ‘Libysche Geschichten’ gern zutrauen. mit ihnen berührt sich die Συναγωγή (F 7; s. dort zum titel) wenn nicht inhaltlich so im sammelcharakter. F 9 (aus einer biogra- phisch-empfehlenden vorrede?) scheint M der eigentliche zeuge, Andron vermittler oder zusat…

Menekles von Teos (466)

(117 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 466 T 1BNJ Inscr. Cret. I p. 280 Guard. (Priansos 1): ἔδοξε Πριανσίων τοῖς κόσμοις καὶ τᾶι πόλει. ἐπειδὴ ῾Ηρόδοτος Μηνοδότου καὶ Μενεκλῆς Διο-νυσίω ἐξαποσταλέντες πρεγγευταὶ πορτὶ ἁμὲ παρὰ Τηίων οὐ μόνον ἀνέστραφεν πρεπόντως ἐν τᾶι πόλει καὶ [διέλεγ]εν περὶ τὰ[ς ἁμῶν ἱσ]το[ρί]ας, ἀλλὰ καὶ ἐπεδείξατο Μενεκλῆς μετὰ κιθάρας τά τε Τιμοθέου καὶ Πολυίδου καὶ τῶν ἁμῶν παλαιῶν ποιητᾶν καλῶς καὶ πρεπόντως, εἰσήνεγκε δὲ κύκλον ἱστορη- μέναν ὑπὲρ Κρήτας κα[ὶ τ]ῶν ἐν [Κρή]ται γεγονότων θεῶν τε καὶ ἡρώων, [ποι]ησάμενο[ς…

Menekrates (701)

(306 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 701 F 1BNJPlutarch. Thes. 26, 3: (Theseus und die Amazonen: Philochoros 328 F 110; Bion 332 F 2) Μενεκράτης δέ τις ἱστορίαν περὶ Νικαίας τῆς ἐν Βιθυνίαι πόλεως ἐκδεδωκὼς Θησέα φησὶ τὴν ᾽Αντιόπην ἔχοντα διατρῖψαι περὶ τούτους τοὺς τόπους· τυγχάνειν δὲ συστρα- τεύοντας αὐτῶι τρεῖς νεανίσκους ἐξ ᾽Αθηνῶν ἀδελφοὺς ἀλλήλων, Εὄνεων καὶ1Θόαντα καὶ Σολόεντα. (4) τοῦτον οὖν ἐρῶντα τῆς ᾽Αντιόπης καὶ λανθά- νοντα τοὺς ἄλλους ἐξειπεῖν πρὸς ἕνα τῶν συνήθων· ἐκείνου δὲ περὶ τούτων ἐντυχόντος τῆι ᾽Αντιόπηι, τὴν μὲν πεῖραν ἰσχυρῶς ἀποτρίψασθαι, τὸ δὲ πρᾶγμα σωφρόνως ἅμα καὶ πράιως ἐνεγκεῖν…

Menekrates von Xanthos (769)

(641 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 769 F 1BNJSteph. Byz. s.v. ᾽Αρτύμνησος · πόλις Λυκίας, ἄποικος1Ξανθίων· τὸ ἐθνικὸν ᾽Αρτυμνησεύς. Μενεκράτης ἐν α ̅ τῶν Λυκιακῶν 2φησιν ὅτι πολυανθρωπήσασαν τὴν Ξάνθον τοὺς † πρεσβύτας εἰς τρία μέρη3διελεῖν· τούτων δὲ τοὺς μὲν ἐπὶ τὸν Κράγον ἐλθεῖν, καὶ οἰκίσαι ἐν τῶι ὄρει4λόφον στρογγύλον [κατοικίσαι], καὶ καλέσαι τὴν πόλιν Πινάραν, ἣν μεθερμη-5νεύεσθαι στρογγύλην · τὰ γὰρ στρογγύλα πάντα Λύκιοι πίναρα καλοῦσιν.6   FGrH 769 F 2BNJAnton. Lib. Met. 35: Βουκόλοι. ἱστορεῖ Μενεκράτης Ξάν- 7 θιος Λυκιακοῖς καὶ Νίκανδρος (271/2 F 23). Λητὼ ἐπεὶ ἔτεκεν ᾽Απόλ- λωνα καὶ ῎Αρτεμιν…

Menelaos von Aigai (384)

(923 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die möglichkeit, dass das umfangreiche gedicht nicht ein heroisches sondern ein landschaftliches epos 1) war, ist gegeben weil in buch I ein böotisches urvolk vorkam, in IV vielleicht der katalog der Sieben gegen Theben. Aber das beweist nicht unbedingt 2), und beziehungen auf his- torische zeit sind zweifelhaft 3); der bibliographisch genauere titel Θηβαίς4) spricht eher dagegen. Freilich wissen wir nichts von M.s son- stiger produktion, und können auch seine zeit nicht bestimmen. Aber für Kaiserzeit spricht m.e. die art der berücksichtigung durch Longinus 5), …

Menippos (766)

(21 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 766 T 1BNJ765 T 7. Jacoby, Felix (Berlin)

Menodotos von Perinth (82)

(102 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Hellenikatypos scheint durch titel und gegenüberstellung von Sosylos gesichert. das werk, mit dem wir in die gegend von Polybios' griechischen quellen kommen, begann offenbar mit 218/7 und setzte vielleicht Psaon fort. sehr weit können 15 bücher nicht geführt haben. die identifikation mit dem Samier (III) ist recht wahrscheinlich.   FGrH 82 T 1BNJ Diod. XXVI 4 (a. 218/7?): Μηνόδοτος δὲ ὁ Περίνθιοςτὰς ῾Ελληνικὰς πραγματείας ἔγραψεν ἐν βιβλίοις πεντεκαίδεκα. Σωσύλος δ᾽ ὁ <Λακεδαιμό>νιος τὰ περὶ ᾽Αννίβαν ἔγραψεν (176 T 2)….1 Notes^ back to text1. Λακεδαιμόνιος Jac ῎Ιλιο…

Menodotos von Samos (541)

(2,739 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Wenn identisch mit M. von Perinth (das als pflanzstadt von Samos gilt 1)), der um 200 v. Chr. Hellenika schrieb 2), wäre die zeit bestimmt, und M. wäre älter als Leon. Aus den fragmenten lässt sich nichts näheres gewin- nen: das zitat des Nikainetos 3) in F 1 § 14 ist m.e. nicht M., wie gemeinhin angenommen, sondern zusatz des Athenaios 4); und dasselbe gilt für den komiker Antiphanes in F 2. Auch aus F 1 § 15 lernen wir nichts für das zeitliche verhältnis von M. und Phylarch (der im letzten drittel des 3. jhdts schrieb), sondern n…

Menyllos (295)

(331 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist unsicher überliefert, aber nicht in Derkylos zu ändern. fernzuhalten ist der Megillos Strab. 15, 1, 18, vielleicht ein schrift- steller über landwirtschaft (? fehlt RE), den erst Strabon zwischen die exzerpte aus Onesikritos geschoben hat; auch hier ist weder in Μένυλ- λος noch gar in Μένιππος zu ändern.   FGrH 295 F 1BNJ[Plut.] Parall. min. 14B: ἐν Αὐλίδι τῆς Βοιωτίας τὰ περὶ ᾽Ιφιγέ-1νειαν ὁμοίως (wie von Πυθοκλῆς ἐν γ ̅ ᾽Ιταλικῶν 14A die opferung der Metella) ἱστορεῖ Μένυλλος ἐν πρώτωι Βοιωτιακῶν.2 Commentary F 1 die griechische parallele ist übersprunge…

Metrodoros von Chios (43)

(1,285 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction ΤΡΩΙΚΑ S. noch Hellanikos 4 F 23ff.; Dionys. Skytobr. 32 T 4. 5; auch spielereien wie die verdoppelung der Ilias durch den Makedonen Timolaos, schüler des Anaximenes (Suid. s. Τιμόλαος ). es gab vermutlich viel mehr: s. 49 F 11 und einen von Medea Norsa Aegyptus I 1920, 154ff. publizierten papyrus saec. V/VI p. Chr, den Lavagnini ebd. II 1921, 192ff. als stück eines neuen Troiaromans erkannte. ich drucke den schön geschriebenen, aber schlecht erhaltenen (‘scrittura…

Metrodoros von Skepsis (184)

(4,247 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der günstling des Mithridates scheint nicht nur wegen seines tragischen endes die phantasie der zeitgenossen stark beschäftigt zu haben, ist aber trotz der ausgiebigen berichte (T 2—3 weder als person noch als schriftsteller recht faßbar. es mag der vulgaten auffassung (Zeller Ph d Gr4 III 1, 545, 2; Susemihl Gr LG II 352; Christ-Schmidt GGr L6 II 400 u. a.) zugegeben werden, daß die sämtlichen nachrichten sich zur not in dem von Strabon fortgelassenen ersten teil des βίος T 2 unterbringen lassen, weil die folge der namen Δημήτριος — Μητρόδωρος die einreihung von T …

Metrophanes (796)

(130 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 796 T 1BNJ Suda s.v. Μητροφάνης · Εὐκαρπίας τῆς Φρυγίας· σοφιστής. ἔγραψε περὶ τῆς Φρυγίας αὐτῆς(?) βιβλία β ̅· Περὶ ἰδεῶν λόγου· Περὶ στάσεων· Εἰς τὴν ῾Ερμογένους Τέχνην ὑπόμνημα· Εἰς ᾽Αριστείδην ὑπόμνημα.1   FGrH 796 F 1BNJ* Steph. Byz. s.v. Εὐκαρπία · δῆμος τῆς Μικρᾶς Φρυγίας. ἱστορεῖ2Μητροφάνης τὸν βότρυν ἐκεῖ τοσοῦτον γίνεσθαι τὸ μέγεθος ὅσον ἅμαξαν3ἀπ᾽ αὐτοῦ σχισθῆναι κατὰ μέσης· καὶ οὔτως ἐκλήθη διὰ τὸ εὄφορον. περὶ4αὐτῆς γὰρ οἱ βάρβαροι ἔλεγον, ὅτι Δήμητρι καὶ Διονύσωι Ζεὺς τὴν χώραν τὴν τῶν Εὐκαρπ<έ>ων δοίη.5 Notes^ back to text1. εἰς τὴν om. A εἰς — ὑπόμνημα om. G^ …
▲   Back to top   ▲