Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III

Get access Subject: Classical Studies
Edited by: Felix Jacoby

The monumental series Die Fragmente der Griechischen Historiker contains the critical edition of 856 Greek historians whose work is preserved incompletely, i.e. in fragments. Felix Jacoby collected these fragments and edited them, adding biographical testimonies and extensive commentaries on many of them.

Subscriptions:
see brill.com

Daimachos (Dei-) von Plataiai (716)

(624 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 716 T 1BNJ Strabon 2, 1, 9 p. 70 (̣ Eratosthenes): ἅπαντες μὲν τοί-νυν οἱ περὶ τῆς ᾽Ινδικῆς γράψαντες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ψευδολόγοι γεγόνασι, καθ᾽ ὑπερβολὴν δὲ Δηίμαχος, τὰ δὲ δεύτερα λέγει Μεγασθένης (715 T 4; 721 F 2) ..... (F 5). ἐπέμφθησαν μὲν γὰρ εἰς τὰ Παλίμβοθρα ὁ μὲν Μεγασθένης πρὸς Σανδρόκοττον, ὁ δὲ Δηίμαχος πρὸς ᾽Αμιτροχάτην τὸν ἐκείνου υἱὸν κατὰ πρεσ-…

Daimachos <von Plataiai> (65)

(1,785 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der name ist nicht häufig, obwohl er neben ähnlichen ( Δάιππος, Δαικράτης usw.) auch in ionischem sprachgebiet vorkommt (hinweis von Meister und Latte). für Plataiai, aus dem im 3. jahrhdt. Psaon (no. 78) stammt, spricht sein regelmäßiges vorkommen dort in einer vor- nehmen familie, aus der der vater des strategen von 428/7 (Thuk. III 20, 1) und der gesandte des Antiochos Soter stammen. letzterer schrieb über Indien (III); doch kann sich T 1 weder sachlic…

Dalion (666)

(543 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 666 T 1BNJ Plin. N.H. 6, 183: simili modo et de mensura eius (scil.1 Aethiopiae bzw. der distance Syene-Meroe) varia prodidere, primus Dalion ultra Meroen longe subvectus , mox Aristocreon (667) et2 Bion (668) et Basilis (718), Simonides minor (669) etiam quinquennio in3 Meroe moratus, cum de Aethiopia scriberet. nam Timosthenes (V), classium4 Philadelphi praefectus, sine mensura dierum LX a Syene Meroen iter prodi-56 dit, Eratosthenes (V) DCXXV, Artemidorus (V) DC, Sebosus ab Aegypti extremis / XVI LXXV, unde proxime dicti / XII L ̅. (Es folgt 673 F 4a).7   FGrH 666 T 2BNJ Plin.…

Damastes von Sigeion (5)

(2,488 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 5 T 1BNJ Suid. s. Δαμάστης · Σιγειεὺς ἀπὸ Σιγείου τῆς Τρωάδος, Διωξίπ- που υἱός, γεγονὼς πρὸ τῶν Πελοποννησιακῶν, σύγχρονος ῾Ηροδότωι, τῶν πλουσιωτάτων, ἱστορικός. γέγραφε Περὶ τῶν ἐν ῾Ελλάδι γενομένων· Περὶ γονέων καὶ προγόνων τῶν εἰς ῎Ιλιον στρατευσαμένων βιβλία δύο· ῾Εθνῶνκατάλογον καὶ πόλεων· Περὶ ποιητῶν καὶ σοφιστῶν· καὶ ἄλλα συχνά. γέγονε δὲ ῾Ελλανίκου μαθητής. Commentary T 1 Δαμάστης] name eines heros (Plut. Thes. 11) und eines sonst un bekannten arztes (Soran. π. γυν. παθ. I 31, 87). der bruder des Demokritos heißt richtig Δάμασος (vgl. den vatersnamen Δαμάσιππος Sui…

Damokritos (730)

(85 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 730 F 1BNJ Suda s.v. Δαμόκριτος · ἱστορικός· Τακτικὰ ἐν βιβλίοις β ̅·12Περὶ ᾽Ιουδαίων, ἐν ὧι φησιν ὅτι χρυσῆν ὄνου κεφαλὴν προσεκύνουν, καὶ κατὰ3ἑπταετίαν ξένον ἀγρεύοντες προσέφερον, καὶ κατὰ λεπτὰ τὰς σάρκας διέξαινον,4καὶ οὔτως ἀνήιρουν. Notes^ back to text1. Suda s. v. ᾽Ιούδας καὶ ᾽Ιουδαῖος ̣ Sud2 (om. F i. mg. V)^ back to text2. Δημόκριτος Sud2 (GI)^ back to text3. περὶ τῶν ἰουδ. V περὶ ἰουδαίους Sud2 (GI; comp. MV) περὶ ᾽Ιουδαίων· Αἰθιοπικὴν ἱστορίαν καὶ ἄλλα Eudok^ back to text4. ἑπταετίαν: τριετίαν Sud2καὶ om. Sud2 (GVM)Jacoby, Felix (Berlin)

Damon (389)

(173 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Nicht zu identifizieren mit Δάμων ὁ Κυρηναῖος γεγραφὼς Περὶ τῶν φιλοσόφων1); der Damon, den Plinius 2) für ein aethiopisches volk zitiert, ist vielmehr Dalion, der unter den ersten Ptolemaeern lebte. D. ist nicht zu fixieren, da die beziehung des einzigen fragments unsicher ist 3), gehört aber wahrscheinlich noch in hellenistische zeit 4). Er war wohl Byzantier; der name kommt dort öfter vor.   FGrH 389 F 1BNJ Athen. 10, 59 p. 442 C = Aelian. V. H. 3, 14 (Aelian. V. H. 3, 14): Φύλαρχος δ᾽ ἐν ἕκτηι (81 F 7) Βυζαντίους οἰνόφλυγας ὄντας ἐν τοῖς καπηλείοις οἰκεῖν,ἐκμισθώσαντας τοὺς …

Dares der Phryger (51)

(679 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Die Historia de Graecis et Troianis (T 1. 2. Historia de excidio Troianorum u. ä. hss.; aus c. 44 den titel Ephemerides für das griechische original zu erschließen, ist irrig) kann nicht identisch sein mit der fingierten Φρυγία ᾿Ιλιάς (T 5. 6; titel nach der heimat des verfassers; vgl. die Φρυγία ὀνομαζομένη ποίησις des Thymoitas 32 F 8 c. 67, 5). denn diese ist ein epos; daran läßt die umgebung T 6 keinen zweifel (vgl. auch Suid. s. Κόριννος ᾿Ιλιεύς ἐποποιὸς τῶν πρὸ ῾Ομήρου, ὥς τισιν ἔδοξε, καὶ πρῶτος γράψας τὴν ᾿Ιλιάδα, ἔτι τῶν Τρωικῶν συνισταμένων ). sein dichter läu…

Dei(l)ochos von Kyzikos—(Prokonnesos) (471)

(1,938 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Der autor trug wohl den epischen namen Deiochos 1), den Dionys bewahrt hat 2). Bei Steph. Byz. ist er in Dei(o)choros verdorben 3), und die Hss. der Apolloniosscholien schwanken regellos zwischen Deio- chos und Deilochos 4). Ein ethnikon hat er in diesen nicht; Kyzikener heisst er bei Steph. Byz. 5), Prokonnesier bei Dionys, in dessen schlecht erhaltenem text wohl eine lücke den namen Bions verschlungen hat 6). D. gehört spätestens in die erste hälfte des 4. jhdts; genauer lässt sich die zeit nicht bestimmen; denn Theophrasts ansatz…

Deinarchos (465)

(228 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Demetrios' angaben können wir nicht nachprüfen; aber jede gleichung gegen sie ist willkürlich und zwecklos. Kreter braucht D. so wenig gewesen zu sein wie M., nach dessen ‘Kyklos’ man sich die sammlung der περὶ Κρήτην μυθολογίαι vorstellen wird. Beide bücher beschränken sich auf die mythische zeit, für die allein die ἀκολουθία πραγμάτων möglich war, in der das wesen des κύκλος besteht, ganz gleich ob er in prosa oder in versen geschrieben ist 1). Die zeit des M. lässt sich innerhalb des 2. jhdts v. Chr. nicht genauer bestimmen 2). Seine ausseramtliche betätigung …

Deinarchos von Delos (399)

(277 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 399 T 1BNJ Dionys. Hal. De Dinarch. 1: Δημ<ήτρι>ος ὁ Μάγνης ..... ἐν τῆι1Περὶ τῶν ὁμωνύμων πραγματείαι .... ἔστι δὲ τὰ ὑπ᾽ αὐτοῦ γραφέντα τάδε· «Δεινάρχοις δ᾽ ἐν<ε>τύχομεν τέτταρσιν, ὧν ἐστιν ὁ μὲν ἐκ τῶν ῥητόρων τῶν ᾽Αττικῶν, ὁ δὲ τὰς περὶ2Κρήτην συναγήοχε μυθολογίας (no. 465), ὁ δὲ πρεσβύτερος μὲν ἀμφοῖν τούτοιν,3Δήλιος δὲ τὸ γένος, πεπραγματευμένος τοῦτο μὲν ἔπος, τοῦτο δὲ † πραγμα,4τέταρτος δὲ ὁ περὶ ῾Ομήρου λόγον συντεθεικώς.   FGrH 399 F 1aBNJ Euseb. Chron. a. Abr. 712/20 = Synkell. p. 307, 1 Bonn (Synkell. p. 307, 1 Bonn): Διονύσου πρά-56ξεις καὶ τὰ περὶ ᾽Ινδούς, Λυκοῦργόν…

Deinias (von Argos) (306)

(6,047 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. macht mit seinen zwei συντάξεις1) und der herabführung der ge- schichte bis in die zweite hälfte des 3. jhdts v. Chr. 2), also gewiss bis in die eigene zeit, den eindruck eines argivischen Philochoros, wenn man nicht lieber Phanodemos vergleichen will 3). Denn es ist ein charakteri- stischer unterschied gegen den ersteren, dass D. die vorzeit ungeheuer breit/> behandelt hat, wenn die überlieferten buchzahlen stimmen. Man kann nicht gut zweimal in F 2 und 3 ändern, obwohl ich gestehen muss, dass ich nicht b…

D(e)inon (690)

(4,087 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 690 T 1BNJ Suda s.v. Δίων ὁ Κάσσιος χρηματίσας .... ἔγραψε1῾Ρωμαικὴν ἱστορίαν ἐν βιβλίοις π ̅ (διαιροῦνται δὲ κατὰ δεκάδας) · Περσικά· Γετικά (707). ᾽Ενόδια· Τὰ κατὰ Τραιανόν· Βίον ᾽Αρριανοῦ τοῦ φιλοσόφου.   FGrH 690 T 2BNJ Plin. N.H. 10, 136: Dinon Clitarchi (137) celebrati auctoris pater .... (F 30).   FGrH 690 T 3BNJ Nepos. De exc. duc. 9, 5, 4: Dinon historicus, cui nos plurimum de2 Persicis rebus credimus .... (F 18).   FGrH 690 T 4BNJ Plin. N.H. 1, 12; 13: continentur arborum naturae ( de peregrinis arboribus 13) … ex auctoribus … externis ..... Dorotheo Athenaeo (145), Lyco (570), Ant…

Demades von Athen (227)

(1,290 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Beim ersten blick fällt die außerordentlich geringe zahl von rein autobiographischen schriften bei den Griechen gegenüber ihrer frühen und starken verbreitung bei den Römern auf. selbst wenn wir an- nehmen, daß manches bis auf die namen verloren ist, gibt es keine parallele zu den vielen Commentarii de vita sua römischer feldherrn nicht nur der ausgehenden republik, sondern auch noch in der monarchie, und vor allem nicht zu den selbstbiographien der herrscher von Caesar bis Septimius Severus. die existenz v…

Demaratos (42)

(980 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Argonautenroman? über sein zeitliches verhältnis zu Dionysios Skyto- brachion (I 32) kein sicheres urteil möglich. wenn F 3 ihm gehört, war er jünger als Apollonios von Rhodos und hat sich enger an die epischen Argonautika gehalten, als der hier im gefolge der tragoedie sehr frei schaltende Dionysios, der Akastos ganz strich. die möglichkeit, daß wenigstens einer der titel aus der schwindelliteratur echt ist oder daß auch F 1—2   FGrH 42 F 1BNJ Schol. Apoll. Rhod. I 45: οὐδὲ μὲν ῎Ιφικλος Φυλάκηι ἔνι δηρὸν ἔλειπτο μήτρως Αἰσονίδαο] οὄτε ῞Ομηρος οὄτε ῾Ησίοδος οὄτε Φερεκύδης1(…

Demeas (502)

(1,519 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction Das Archilochosdenkmal von Paros, über dessen standort sich nichts sicheres sagen lässt 1), gibt unter einem reliefportrait oder einer statue des dichters 2) ein exzerpt, das ein Parier Sosthenes 3) etwa um die mitte des 1. jhdts v. Chr. oder etwas später 4) aus dem buche eines Demeas gemacht hat, um in enkomiastischer tendenz die enge verbundenheit des dichters mit der geschichte seiner heimat zu beweisen — wenn es sich überhaupt um ein exzerpt des Sosthenes und ein buch des Demeas han- delt, und nicht nur u…

Demetrios (643)

(222 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 643 T 1BNJ Plin. N.H. 1, 36: opera mirabilia in terris: S phinx Aegyptia; pyramides; Pharos; labyrinthi … ex auctoribus … externis … Alexandro Polyhistore (273), Apione Plistonice (616) … Demetrio … s. 608 T 1.   FGrH 643 T 2BNJ Tertullian. Apol. 19, 6: s. 609 T 6b.   FGrH 643 F 1BNJ Athen. 15, 25 p. 680 AB: (Hellanikos 608a F 2) Δημήτριος δ᾽ ἐν τῶι Περὶ τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον περὶ ῎Αβυδον πόλιν τὰς ἀκάνθας ταύτας εἶναί φησιν,1γράφων οὔτως·«ἔχει δὲ ὁ κάτω τόπος καὶ ἄκανθάν τινα δένδρον, ὃ τὸν καρπὸν φέρει στρογγύλον ἐπί τινων κλωνίων περιφερῶν. ἀνθεῖ δ᾽ οὗτος, ὅταν ὥρα ἦι…

Demetrios (722)

(2,279 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 722 T 1BNJ Joseph. c. Ap. 1, 218: s. 723 T 3; 737 F 1.   FGrH 722 F 1BNJ Euseb. P.E. 9, 21: ἀπίωμεν δὲ πάλιν ἐπὶ τὸν Πολυίστορα1 (273 F 19). Δημήτριός φησι τὸν ᾽Ιακὼβ γενόμενον ἐτῶν ἑβδομήκοντα2πέντε φυγεῖν εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας, ἀποσταλέντα ὑπὸ τῶν γονέων3διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀδελφὸν κρυφίαν ἔχθραν ῾Ησαῦ, διὰ τὸ εὐλογῆσαι αὐτὸν τὸν πατέρα δοκοῦντα εἶναι τὸν ῾Ησαῦ, καὶ ὅπως λάβηι ἐκεῖθεν γυναῖκα. (2) ἀφορ-45μῆσαι οὖν τὸν ᾽Ιακὼβ εἰς Χαρρὰν τῆς Μεσοποταμίας, τὸν μὲν πατέρα κατα-6λιπόντα ᾽Ισαὰκ ἐτῶν ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά, αὐτὸν δὲ ὄντα ἐτῶν ἑβδομήκοντα7ἑπτά. (3) διατρίψαντα οὖν αὐτὸν …

Demetrios (777)

(144 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 777 F 1BNJSchol. Lykophr. Al. 444: δοιοὶ δὲ ῥείθρων Πυράμουπρὸς ἐκβολαῖς / αὐτοκτόνοις σφαγαῖσι Δηραίνου κύνες / δμηθέντες αἰχμάσουσι λοισθίαν βοὴν / πύργων ὑπὸ πτέρναισι Παμφύλου κόρης. / αἰπὺς δ᾽ ἁλιβρὼς ὄχμος ἐν μεταιχμίωι / Μάγαρσος ἁγνῶν ἠρίων σταθήσεται, / ὡς μὴ βλέπωσι1μηδὲ νερτέρων ἕδρας / δύντες, φόνωι λουθέντας ἀλλήλων τάφους] Μάγαρσος2δὲ πόλις Κιλικίας μέσον τοῦ τάφου Μόψου καὶ ᾽Αμφιλόχου, ἔνθα καὶ Μαγαρσίας3᾽Αθηνᾶς ἱερόν. Δημήτριος δὲ ἐν τῶι α ̅ Περὶ Παμφυλίας φησὶ θυγα-4τέρα Παμφύλου, ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὀνομασθῆναι. Notes^ back to text1. μάγαρσος (cl. I; Dac): μάργα…

DEMETRIOS Ο ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ (852)

(187 words)

Author(s): Jacoby, Felix
  FGrH 852 F 1BNJ Steph. Byz. s.v. Κύρρος · πόλις Συρίας, ἧς ἀκρόπολις Γίνδαρος.1ὁ πολίτης Κυρρέστης, ὡς Πολύβιος ε ̅ (50, 7; 57, 4). καὶ Κυρρεστὶς ἡ ᾽Αθηνᾶ,2καὶ ἡ χώρα Κυρρεστική· Στράβων ις (2, 8). Δημήτριος δὲ ὁ ᾽Αντιγόνου 3τὸ Κυρρήστης διὰ τοῦ η ̅ φησὶ † καθῦ.4   FGrH 852 F 2BNJ Steph. Byz. s.v. ᾽Αγβάτανα · πολίχνιον Συρίας· ῾Ηρόδοτος γ ̅5 (62, 1; 64, 4). οἱ δὲ νῦν Βατάνειαν αὐτὴν καλοῦσι .... Δημήτριος δέ φησιν6᾽Αγβάτανα διττά, τὰ μὲν τῆς Μηδίας, τὰ δὲ τῆς Συρίας. (Ktesias 688 F 42).7 Notes^ back to text1. ἧς v ἡ o; cf. πόλις Γίνδαρος (Xyl τίνδαρος o), ἀκρόπολις τῆς Κυρρηστικῆς (v κυριστικῆς o) St…

Demetrios (Damen) <von Argos> (304)

(1,226 words)

Author(s): Jacoby, Felix
Introduction D. fehlt in der homonymenliste Diog. Laert. 5, 83ff., woraus man keinen schluss auf späte zeit ziehen wird. Schwartz RE IV, 1901, col. 2817 no. 82 setzt ihn ohne begründung in hellenistische zeit, Frickenhaus Tiryns I, 1912, p. 22 (sicher zu früh) noch vor die zerstörung von Tiryns. Auch meine vermutung Herm. 57, 1922, p. 368ff., dass er der erste epi- chorische verfasser von Argolika und als solcher der unmittelbare nach- folger des Hellanikos war, lässt sich nicht zur sicherheit erheben 1); aber dass er sich in der überschrift seines werkes mit der epichorischen kurzform Δαμ…
▲   Back to top   ▲